ALGEMENE VOORWAARDEN van Kei Media

Datum laatste wijziging: 01 oktober 2018
Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor webdesign, webhosting, onderhoud en/of overige aanverwante diensten die door Kei Media worden aangeboden, ook aangeduid met de term "Acceptable Use Policy" of met de afkorting "AUP". Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het contract voor webdesign, webhosting, onderhoud en/of aanverwante diensten en services die Kei Media aanbiedt. Veel van de hieronder beschreven regels zijn vanzelfsprekend; gezond verstand is dan ook de beste leidraad bij het gebruik van uw account(s). Deze regels hebben tot doel een optimale dienstverlening voor u en de andere cliënten te kunnen garanderen. Een kleine onvoorzichtigheid van uwentwege zal uiteraard niet meteen aanleiding zijn tot het afsluiten van uw account(s); enkel wanneer u te kwader trouw zou zijn of wanneer u misbruik maakt van de situatie als zodanig, dan grijpen we in. Kei Media behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de Algemene Voorwaarden de opdracht(en) zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk buiten werking te stellen of de opdracht(en) definitief af te sluiten. In geval van ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen van de Algemene Voorwaarden kunnen bijkomende afsluitkosten ten belope van maximaal € 500,00 in rekening worden gebracht. De klant stemt ermee in ieder desbetreffend oordeel van Kei Media zonder dispuut te aanvaarden en ziet dan ook af van enig rechtsgeding ter zake.

1. Algemeen
1.1. Verantwoordelijkheid
De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van de website(s), account(s) en/of overig aanverwante diensten.

1.2. Doel
De klant zal zijn website(s) en account(s) enkel gebruiken om de activiteiten te ondersteunen die uit het houden van die website(s) voortvloeien.

1.3. Gedrag
De klant wordt verondersteld zich verantwoord, respectvol en hoffelijk te gedragen in al zijn handelingen op Internet. Hij zal er in het bijzonder over waken de zogenaamde Nettiquette, zijnde het geheel van geschreven en ongeschreven gewoontes op Internet, met zorg na te leven. Hij zal geen handelingen stellen die de rechten of de vrije meningsuiting van andere gebruikers of de commerciële belangen van Kei Media kunnen schaden, of die door anderen als hinderlijk worden ervaren.

1.4. Toestemming tot ingrijpen
De klant geeft Kei Media de toestemming om in geval van overtreding van het contract voor webdesign, webhosting, onderhoud en/of aanverwante diensten of deze Algemene Voorwaarden, gelijk welke handeling op de account(s) uit te voeren om de overtreding te doen ophouden. Kei Media is niet verplicht om de klant hiervan op voorhand in te lichten of zijn toestemming te vragen, of om enige schadevergoeding toe te kennen voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen oplopen als gevolg van dit ingrijpen.

1.5. Toegang tot de account(s)
De klant geeft Kei Media de toestemming om zich op om het eender welk ogenblik zonder kennisgeving de toegang te verschaffen tot de account(s) ten gevolge van een verzoek tot technische ondersteuning, voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of om na te gaan of het gebruik van de account(s) in overeenstemming is met de bepalingen van het contract voor webdesign, webhosting, onderhoud en/of overige aanverwante diensten of de Algemene Voorwaarden.

1.6. Technische ondersteuning - Onderhoud
De klant aanvaardt dat het verlenen van technische ondersteuning of "Technical Support" enkel zal geschieden via Kei Media. Kei Media behoudt hiermee het alleenrecht voor onderhoud aan al zijn (nog niet) opgeleverde projecten. Bovengenoemd is juridisch bindend wanneer akkoord wordt gegaan met de Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven.
 
2. Inhoud
2.1. Aard van het inhoudelijke materiaal
De klant zal er op toezien dat de website(s) en (reseller)account(s) geen materiaal bevat(ten) waarvan het bestaan, de inhoud, het bezitten, het gebruik of de distributie vergelijkbaar is met de aangeboden diensten van Kei Media dan wel erotisch, pornografisch, in strijd met de goede zeden, vulgair, obsceen, kwetsend, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, grof, lasterlijk, onwelvoeglijk, politiek extremistisch, illegaal, frauduleus of misleidend van aard is of dergelijk materiaal of gedrag aanprijst, al dan niet met behulp van hyperlinks. Deze bepaling geldt tevens voor alle dataverkeer dat uitgaat van de klant en waarvoor de website(s) en account(s) gebruikt worden.

2.2. Medewerking met autoriteiten
De klant stemt er mee in dat Kei Media alle gegevens die verband zouden houden met illegale activiteiten met behulp van de account(s), doorgeeft aan de bevoegde autoriteiten zonder voorafgaandelijk de klant hierover in te lichten of diens toestemming te vragen.
 
3. E-mail en spamming
3.1. Spamming
De klant zal zich onthouden van spamming, d.i. het versturen van e-mail van publicitaire of andere aard naar meerdere geadresseerden die hier niet expliciet om verzocht hebben.

3.2. Rondzendlijsten
De klant zal er zich bij het gebruik van rondzendlijsten per e-mail van vergewissen dat alle geadresseerden expliciet en op eigen initiatief hun abonnement op dergelijke rondzendlijst hebben aangevraagd en dat dergelijke aanvraag geverifieerd werd. De klant zal tevens op het eerste verzoek van een abonnee om van dergelijke lijst geschrapt te worden, dit verzoek onmiddellijk inwilligen. Eenvoudige en expliciete instructies om het abonnement op dergelijke lijst op te zeggen, dienen in ieder bericht van dergelijke lijst opgenomen te worden. Voor het verkrijgen van de adressen die gebruikt worden voor dergelijke rondzendlijsten zal de klant in geen geval beroep doen op derden. Hij zal derden niet toelaten gebruik te maken van zijn rondzendlijsten of de lijsten met e-mailadressen al dan niet tegen betaling aanbieden. Indien het gebruik van dergelijke rondzendlijst de faciliteiten van Kei Media overbelast dan kan Kei Media het gebruik van die lijst en/of de bijhorende programmatuur tijdelijk of definitief verbieden of onmogelijk maken, ongeacht of de bijhorende programmatuur al dan niet door Kei Media ter beschikking werd gesteld.

3.3. Nieuwsgroepen
Bij postings op nieuwsgroepen zal de klant zich onthouden van het veroorzaken van enige overlast, zowel wat het aantal en de omvang van de berichten betreft, als wat het aantal nieuwsgroepen betreft waarnaar de berichten worden verstuurd. Hij zal steeds de gebruiksregels van de desbetreffende nieuwsgroepen strikt naleven.

3.4. Trolling
De klant zal zich onthouden van het versturen van misleidende boodschappen die tot doel hebben uitermate veel respons te genereren.

3.5. Mailbombs
De klant zal zich onthouden van het versturen van e-mailbommen: berichten die door hun omvang en/of door hun aantal door de ontvanger als hinderlijk worden ervaren. Hij zal tevens nalaten om anderen zonder hun expliciete toestemming te abonneren op rondzendlijsten, ongeacht of die rondzendlijst al dan niet door de klant wordt beheerd. Het versturen van e-mail onder een niet bestaand of vals retouradres is strikt verboden.

3.6. Indirecte spamming
Deze regels betreffende e-mail en nieuwsgroepen gelden tevens voor ieder bericht waarvan uit de inhoud of de berichtheaders rechtstreeks of indirect kan worden afgeleid dat de klant bij Kei Media faciliteiten huurt, ongeacht de faciliteiten waarvan gebruik werd gemaakt om het bericht in kwestie te versturen. Het ter beschikking stellen of aanprijzen van programmatuur, verwijzingen of gegevens die de hierboven beschreven niet toegelaten praktijken vergemakkelijken, is eveneens verboden.

3.7. Nieuwsbrief
Indien u een dienst afneemt via Kei Media gaat u tevens akkoord met een automatische aanmelding voor onze nieuwsbrief.
 
4. Veiligheid
4.1. Verantwoordelijkheid
De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de toegangsgegevens en alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit een ongeautoriseerde toegang met gecompromitteerde toegangsgegevens. Iedere toegang met geldige toegangsgegevens zal te allen tijde worden aanzien als uitgevoerd door de klant, tenzij de klant kan aantonen dat hem geen schuld treft wat het compromitteren van de toegangsgegevens betreft.

4.2. Vertrouwelijkheid en voorzichtigheid
De klant zal erop toezien dat alle toegangsgegevens zoals logins en wachtwoorden strikt vertrouwelijk blijven. Hij zal de toegangsgegevens niet doorgeven of uitlenen aan derden of toelaten dat derden gebruik maken van de account(s). Hij zal geen enkele informatie over de configuratie van de website(s), de account(s), onderhoud en alle overige aanverwante diensten, de gebruikte software, hardware, instellingen of de werkwijze van Kei Media, meedelen aan derden. De klant zal er nauwgezet op toezien dat nalatigheden die een mogelijke ongeoorloofde toegang zouden kunnen vergemakkelijken, worden vermeden.

4.3. Gecompromitteerde toegangsgegevens
Indien de klant vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden of indien hij vaststelt dat er sprake is geweest van ongeoorloofde toegang tot de website(s) en/of account(s) of sabotage ervan, dan zal hij de toegangsgegevens onmiddellijk wijzigen, de account(s) grondig nazien op eventuele sporen van ongeoorloofde toegang, schade of wijzigingen en tevens Kei Media hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, alsook alle mogelijke maatregelen nemen om dergelijke incidenten in de toekomst te verhinderen. Indien Kei Media vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden, dan kan Kei Media de toegangsgegevens wijzigen en deze gewijzigde toegangsgegevens nadien aan de klant meedelen.

4.4. Veiligheidsvoorschriften
Hij zal de aanwijzingen van Kei Media betreffende de beveiliging van de website(s) en account(s) strikt opvolgen, zoals de gebruikswijze van programmatuur, de configuratie van de account(s) en het periodiek wijzigen van de toegangsgegevens.

4.5. Intern onderhoud
De klant vertrouwt de toegangsgegevens van de account(s) toe aan Kei Media met als enige doel het onderhoud en verbetering van zijn website(s) te verzekeren. Iedere handeling van Kei Media in verband met de account(s) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant en zal steeds worden aangezien als uitgevoerd door de klant zelf.

4.6. Extern onderhoud
De klant kan de toegangsgegevens van de account(s) eventueel toevertrouwen aan één persoon buiten zijn organisatie met als enige doel het onderhoud van zijn website(s) te verzekeren. Iedere handeling van dergelijke persoon in verband met de account(s) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant en zal steeds worden aangezien als uitgevoerd door de klant zelf.

4.7. Hacking
De klant zal zich ook zelf niet bezondigen aan enige vorm van kwaadwillig gebruik van de de website(s) en account(s) of pogingen daartoe, in het bijzonder het zich ongeoorloofd trachten toegang te verschaffen tot andere computersystemen dan zijn eigen account(s). Ook andere activiteiten die gezien worden als hacking, zoals het uitpluizen van een ander bestandssysteem dat datgene dat strikt tot zijn account(s) behoort, het nagaan op veiligheidslekken, het uitproberen van faciliteiten die niet expliciet door Kei Media zijn aangeduid als deel uitmakende van de gebruiksmogelijkheden van de account(s), het kwaadwillig overbelasten van een computersysteem, het saboteren of besmetten met een virus van een computersysteem of een computersysteem kwaadwillig hinderen in zijn normale werking, zijn strikt verboden, evenals pogingen daartoe, ook indien de klant over de toestemming beschikt om op het doelsysteem veiligheids- of performantietests uit te voeren. Ook het misleiden of inschakelen van derden om de hierboven beschreven activiteiten uit te voeren of te laten uitvoeren, evenals pogingen daartoe, zijn strikt verboden.
 
5. Auteursrechten
5.1. Wettelijke vereisten
De klant zal erop toezien dat bij het gebruik van zijn website(s) en account(s) alle wettelijke vereisten betreffende auteursrechten worden nageleefd. Hij zal bovendien geen inhoudelijk materiaal op de website(s) en account(s) plaatsen dat niet zijn eigen creatie is of waarvoor hij geen expliciete toestemming heeft van diegene die het gecreëerd heeft of er op een andere manier de rechten op bezit, in het bijzonder wat auteursrechtelijk beschermde grafische bestanden, tekst, programmatuur, muziek of films betreft.

5.2. Uiteenzetting wettelijke vereisten betreffende auteursrechten
5.2.1. Auteurswet 1912
Kei Media beroept zich op het auteursrecht dat is omschreven in het Wetboek: Regel- en Wetgeving, Auteursrecht 1912, Hoofdstuk VI:

art. 45 h:
Voor het openbaar maken door middel van verhuren van het geheel of een gedeelte van een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, of van een verveelvoudiging daarvan die door de rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht, is de toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende vereist.

art. 45 i:
Onverminderd het bepaalde in artikel 13 wordt onder het verveelvoudigen van een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, mede verstaan het laden, het in beeld brengen, de uitvoering, de transmissie of de opslag, voor zover voor deze handelingen het verveelvoudigen van dat werk noodzakelijk is.

art. 45 j:
Tenzij anders is overeengekomen, wordt niet als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige verkrijger van een exemplaar van eerder genoemd werk, die noodzakelijk is voor het met dat werk beoogde gebruik. De verveelvoudiging, als bedoeld in de eerste zin, die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten, kan niet bij overeenkomst worden verboden.

art. 45 k:
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, wordt niet beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van eerder genoemd werk, die dient als reservekopie indien zulks voor het met dat werk beoogde gebruik noodzakelijk is.

art. 45 l:
Hij die bevoegd is tot het verrichten van de in artikel 45i bedoelde handelingen, is mede bevoegd tijdens deze handelingen de werking van dat werk waar te nemen, te bestuderen en te testen teneinde de daaraan ten grondslag liggende ideeën en beginselen te achterhalen.

art. 45 m:
1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, worden niet beschouwd het vervaardigen van een kopie van dat werk en het vertalen van de codevorm daarvan, indien deze handelingen onmisbaar zijn om de informatie te verkrijgen die nodig is om de interoperabiliteit van een onafhankelijk vervaardigd computerprogramma met andere computerprogramma’s tot stand te brengen, mits:

a. deze handelingen worden verricht door een persoon die op rechtmatige wijze de beschikking heeft gekregen over een exemplaar van het computerprogramma of door een door hem daartoe gemachtigde derde;

b. de gegevens die noodzakelijk zijn om de interoperabiliteit tot stand te brengen niet reeds snel en gemakkelijk beschikbaar zijn voor de onder a bedoelde personen;

c. deze handelingen beperkt blijven tot die onderdelen van het oorspronkelijke computerprogramma die voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit noodzakelijk zijn.

2. Het is niet toegestaan de op grond van het eerste lid verkregen informatie:

a. te gebruiken voor een ander doel dan het tot stand brengen van de interoperabiliteit van het onafhankelijk vervaardigde computerprogramma;

b. aan derden mede te delen, tenzij dit noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit van het onafhankelijk vervaardigde computerprogramma;

c. te gebruiken voor de ontwikkeling, de productie of het in de handel brengen van een computerprogramma, dat niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt of voor andere, op het auteursrecht inbreuk makende handelingen. Bij het overtreden van een of meerdere der bovengenoemde reglementen zal, overeenkomstig de wet, vervolging op justitionele basis plaats vinden.

5.2.2. Beveiliging
Het lezen van de broncode is niet strafbaar. Wel strafbaar is het kopiëren ervan zoals omschreven in paragraaf 5.2.1. Ondersteund bij het Wetboek voor Strafrecht is de minimale strafmaat voor illegaal kopiëren van broncodes vastgelegd op €10.000,- per overtreding.
 
5.3. Onrechtstreekse overtreding
Al deze bepalingen gelden tevens voor iedere transfer van gegevens die gebruik maakt van de faciliteiten van Kei Media of waarin rechtstreeks of indirect naar Kei Media of faciliteiten van Kei Media wordt verwezen. Het ter beschikking stellen of aanprijzen van programmatuur, verwijzingen of gegevens die de hierboven beschreven niet toegelaten praktijken vergemakkelijken, is strikt verboden.

5.4. Eigendom programmatuur
De klant zal programmatuur, broncodes en overig, die de opbouw en uitvoer van de website(s) en account(s) realiseert, die door Kei Media ter beschikking wordt gesteld, niet ontdoen van auteursrechtelijke merktekens of op enige andere manier wijzigen, kopiëren, laten kopiëren, uitlenen, verkopen of voor een ander doel gebruiken dan voor de website(s) die op de account(s) wordt geherbergd. Plaatsing van de programmatuur, broncodes en overig, die de opbouw en uitvoer van de website(s) realiseert op andere servers dan die van Kei Media is niet toegestaan.
 
6. Overmatig of onrechtmatig gebruik
6.1. Overbelasting
De klant zal er steeds op toezien dat het gebruik van de account(s) geen aanleiding geeft tot het overbelasten van de faciliteiten van Kei Media, in het bijzonder dat het eigen gebruik de dienstverlening aan de andere cliënten niet in gevaar brengt. Enkel Kei Media zal oordelen wat al dan niet wordt aangezien als overmatig of onrechtmatig gebruik van zijn faciliteiten. De klant zal alle richtlijnen van Kei Media betreffende het efficiënte, verantwoorde en veilige gebruik van de account(s) nauwgezet opvolgen.

6.2. Programmatuur
De klant zal er specifiek op toezien dat het gebruik van programmatuur binnen de account(s) op een vlotte en efficiënte wijze gebeurt en de faciliteiten van Kei Media minimaal belast. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid over alle scripts die op de account(s) actief zijn, ongeacht wie de auteur ervan is, evenals alle commando's of programmatuur die op de account(s) worden uitgevoerd. Ook de programmatuur die door Kei Media ter beschikking werd gesteld, valt onder deze bepaling: ondanks de grootste zorg die werd besteed bij het uitkiezen, testen en aanbieden van dergelijke scripts, is het steeds mogelijk dat deze scripts onder bepaalde omstandigheden de faciliteiten van Kei Media overbelasten.

6.3. Achtergrondprocessen
De klant zal geen processen of programmatuur op de achtergrond (background) laten draaien op de account(s) of de server, zoals daemons, bots, services of gelijkaardige processen.

6.4. IRC en chatboxes
Het uploaden, installeren of uitvoeren van om het eender welke programmatuur die verband houdt met Internet Relay Chat, is strikt verboden, evenals zogenaamde "free for all links" programma's en om het eender welke andere chat-scripts dan diegene die door Kei Media worden ter beschikking gesteld.

6.5. Gebruik door derden
De klant zal op geen enkel ogenblik faciliteiten van Kei Media doorverhuren of gebruiken voor derden of laten gebruiken door derden. Hij zal maatregelen nemen, bijvoorbeeld bij het schrijven van scripts, die parasitair gebruik bemoeilijken of onmogelijk maken.

6.6. Mirroring en bestandsserver
De klant zal zijn website(s) en account(s) niet gebruiken voor het op geautomatiseerde wijze dupliceren of spiegelen van andere website(s) en account(s) of FTP sites. Hij zal de account(s) evenmin gebruiken als bestandsserver of opslagplaats voor gegevens voor derden. Hij zal de account(s) niet hoofdzakelijk gebruiken voor de distributie aan derden van materiaal dat op geen enkele wijze verband houdt met het houden van (een) website(s), zoals bibliotheken van software, digitale beelden of geluidsbestanden.

6.7. Opsplitsing
De klant zal de account(s) niet onderverdelen in verschillende ruimtes waarop hij verschillende website(s) plaatst of laat plaatsen, al dan niet met gebruik van subdomeinen, domain pointers of omleidingtechnieken om de onafhankelijkheid van die verschillende website(s) nog te benadrukken. In plaats daarvan zal de klant opteren voor het huren van bijkomende account(s). Deze bepaling geldt uiteraard niet voor de verschillende departementen of onderverdelingen van één en dezelfde organisatie.
 
7. Ontbinding
7.1. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet een enige uit een met Kei Media gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haaruit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen te voldoen, is Kei Media gerechtigd zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, hetzij de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en diensten op te schorten, zulks zonder dat Kei Media tot enige schadevergoeding en/of restitutie gehouden zal zijn en onverminderd de aan Kei Media verder toekomende rechten.

7.2. Kei Media is bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel over te nemen dan wel het eigendom over te nemen op naam van Kei Media dan wel alle door Kei Media geboden diensten te staken indien de klant:
 
7.2.1. Aan Kei Media verkeerde en/of valse persoons- en/of bedrijfsgegevens heeft doorgegeven;
7.2.2. Nagelaten heeft wijzigingen van persoons- en/of bedrijfsgegevens aan Kei Media door te geven;
7.2.3. De overeenkomst met valse voorwendselen is aangegaan;
7.2.4. De klant in staat van faillissement is verklaard en/of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend en/of en of door derden een faillissementsaanvraag voor de klant is ingediend en/of de klant in surseance van betaling verkeert en/of de klant surseance van betaling heeft aangevraagd en/of de klant onder curatele of bewind is gesteld.
7.2.5. De klant een betalingsachterstand heeft die betrekking heeft op de levering van alle diensten die zijn afgesloten via Kei Media en na respectievelijk een herinnering en aanmaning verzaakt heeft de betaling in zijn geheel te voldoen.
 
7.3. Indien de klant wenst om tussentijdse ontbinding van zijn contract, dan dient de klant deze ontbinding schriftelijk en aangetekend in te dienen. Aan deze contractbreuk zijn kosten verbonden welke evenredig zijn aan de kosten die gemaakt zouden zijn wanneer er geen sprake zou zijn van contractbreuk voor de duur van 1 kalenderjaar. Daarnaast worden tevens de kosten berekend op basis van uurtarief welke reeds zijn gemaakt aangaande het betreffende project van de klant tot binnenkomst van de schriftelijke ontbinding van eenzelfde klant.
 
7.4. Beëindiging contract
Indien de klant om beëindiging van zijn contract wenst dan dient deze Kei Media hier schriftelijk en aangetekend van te verwittigen. Inachtnemende dat de opzegtermijn is gesteld op 3 maanden. Uitzondering hierop zijn domeinregistraties waarbij een schriftelijk, aangetekende opzegtermijn van ten minste 1 maand geldt.
 
8. Overig
8.1. Koppeling met domeinnaam
De klant zal er op toezien dat de account(s) steeds gekoppeld is met zijn domeinnaam.
 
8.2. Gelijkwaardigheid van diensten
De klant zal op zijn account(s) en/of website(s) géén diensten aanbieden of aanprijzen die gelijkaardig zijn aan diegene die Kei Media aanbiedt.
 
8.3. Rechtsgeldigheid overeenkomst

Een rechtsgeldige overeenkomst komt tot stand wanneer u akkoord gaat met het aanbod van Kei Media. Het door u ingevulde bestelformulier, welke via www.keimedia.nl is ingevuld, is juridisch rechtsgeldig en bindend wanneer u akkoord gaat met de algemene Voorwaarden zoals hier omschreven. Indien u rechtstreeks per e-mail opdracht geeft tot het afsluiten van een nieuwe dienst door Kei Media is ook deze aanvraag juridisch bindend.

8.4. Duur overeenkomst

Op al onze diensten geldt een aaneengesloten termijn van 12 maanden met stilzwijgende verlenging waarbij de ingangsdatum ligt:

8.4.1. Domeinen: de datum dat de registratie is ingediend en niet meer kan worden geannuleerd.
8.4.2. Hosting: de datum dat het hostingpakket is afgesloten en/of waarbij een domeinaanvraag is ingediend en niet meer kan worden geannuleerd en vooraf aangegeven gekoppeld diende te worden aan een hosting pakket.
8.4.3. Alle overige diensten: Zodra de aanvraag is verzonden en/of de bestelde diensten niet meer kunnen worden geannuleerd.

8.5. Op het afsluiten van een der webhosting abonnementen via Kei Media zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke zijn ondergebracht te Utrecht, nummer 30179952.

8.6. Facturatie geschiedt direct en/of per e-mail na oplevering van een project en/of onderhoud van een website. De betalingstermijn is veertien dagen.

Bij het niet tijdig voldoen van de gehele factuur volgen respectievelijk een eerste en tweede herinnering. In de tweede herinnering wordt tevens melding gemaakt van het afsluiten van de website bij het niet betalen binnen de gestelde termijn, nader genoemd in deze tweede herinnering.

Bij het niet voldoen van de eerste herinnering zal na de tweede herinnering worden overgegaan tot het afsluiten van het account totdat de betaling volledig is voldaan. Hieraan is tevens een sanctie gekoppeld die 15% met een minimum van € 40,- bedraagt over de totale factuur, inclusief 21% BTW.

Bij het in gebreke blijven van de (resterende) betaling zal in opdracht van Kei Media een deurwaarder worden belast met de facturatie. Derhalve zal naast de bestaande facturatie en opgelegde sanctie een boete worden opgelegd op het totaalbedrag en zullen tevens alle overige kosten worden voldaan door de betalingsplichtige.
 

9. Wijzigingsclausule
9.1 Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze voorwaarden daaronder begrepen, in strijd is met dwingend rechterlijke bepalingen, dan wel door de rechter op enige andere grond nietig worden verklaard, worden partijen geacht in plaats van de met dwingend recht strijdig of door de rechter nietig verklaarde bepaling, datgene te zijn overeengekomen wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn. Strijdigheid van enige bepaling met dwingend recht of nietigverklaring daarvan door de rechter zal nimmer de gehele overeenkomst, doch uitsluitend de betreffende bepaling betreffen.
 
9.2 Kei Media is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Kei Media zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door Kei Media is medegedeeld.